شیردهی با شیشه شیر

شیردهی با شیشه شیر

هنگام شیردهی با شیشه شیر اگر در موقعیتی قرار بگیرید که بتوانید در چشمان نوزاد نگاه کنید بین شما و نوزادتان وابستگی عاطفی ایجاد می شود

منبع: نی نی +