پروتئین شیر مادر نجات بخش نوزادان نارس

پروتئین شیر مادر نجات بخش نوزادان نارس

محققان دریافتند پروتئین موجود در شیر مادر موجب کاهش بروز عفونتهای بیمارستانی در نوزادانی می شود که زود هنگام متولد شده اند

منبع: نی نی +