شیرخوردن و دندان درآرودن

شیرخوردن و دندان درآرودن

همانطور که دندان درآوردن روی خواب نوزاد اثر می گذارد می تواند در شیرخوردن او نیز اختلال ایجاد کند

 

بسیاری از کودکان اشتهای خود را هنگام دندان درآوردن از دست میدهند

منبع: نی نی +