زایمان راحت تر

زایمان راحت تر

وضعیت قرار گرفتن بچه در شکم مادر می تواند بیش از آنچه فکر می کنید بر مراحل زایمان و تولد نوزاد اثرگذار باشد

 

هنگام شروع زایمان، وضعیت مطلوب برای جنین قرار گرفتن او در حالتی است که سرش روز لگن مادر در سمت چپ شکم بین استخوان لگن و ناف او باشد

منبع: نی نی +