افتادگی رحم

افتادگی رحم

رحم بافتی عضلانی است که در محاصره ماهیچه ها و رباط های لگن قرار دارد به همین دلیل اگر عضلات و رباط های لگن ضعیف یا کشیده شوند

 دیگر نمی توانند به خوبی از رحم محافظت کنند و در نتیجه افتادگی رحم رخ خواهد داد

منبع: نی نی +