The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

تمدد اعصاب و خواب راحت در پنج قدم!

متخصصان خواب باور دارند استرس، منشاء بروز 50 درصد از بی خوابی ها است. اگر استرس نیمه های شب بیدارتان می کند، با توصیه های پنج گانه زیر می توانید دوباره بخوابید:

1- اگر نگران هستید به موقع از خواب بیدار نشوید، با کوک کردن ساعت مشکل بر طرف خواهد شد.

2- اجازه دهید دلشوره و استرسی که در قفسه سینه تان حس می کنید، با بازدم به تدریج خارج شود.

3- پس از آرام شدن، از تکنیک شمارش دم و بازدم برای مراقبه استفاده کنید.

4- پس از آرام شدن، سعی کنید با استفاده از صداهایی که در درون و خارج اتاق تان می شنوید مراقبه کنید.

5- اگر اجرای توصیه های فوق بی فایده بود، می توانید تکنیک " نیت متناقض "  - خیره شدن به نقطه ای در دیوار تا چشم ها سنگین و بسته شوند - را اجرا کنید.

متخصصان خواب توصیه می کنند، اگر 20 دقیقه پس از بیدار شدن به خواب نرفتید باید تختخواب و اتاق خواب را ترک کنید و تا فرا رسیدن زمان خواب شبانه به آن بازنگردید.

مطالعه کتاب و روزنامه با هدف حفظ آرامش، سنگین کردن چشم ها و ایجاد خواب آلودگی مفید است.

منبع: healthday