کروموزوم ها و جنسیت

کروموزوم ها و جنسیت

در این ویدیو نقش کروموزوم ها را در تعیین جنسیت مشاهده می کنید

منبع: نی نی +