رابطه مستقیم زمان نزدیکی با تعیین جنسیت فرزندتان

ممکن است دختر یا پسر بودن فرزندتان برای شما اهمیتی نداشته باشد 

 

بر طبق برخی نظریه ها شما می توانید در جنسیت فرزندتان تاثیرگذار باشید

منبع: نی نی +