The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

فیلم استفاده از کیت تخمک گذاری

در روش استفاده از کیت تعیین روز تخمک گذاری از نوسان هورمون LH که محرک آزادسازی تخمک است استفاده می شود. در این فیلم طریقه استفاده از کیت تخمک گذاری را مشاهده می کنید.

عملکرد کیت تخمک گذاری مشابه تست بارداری است در واقع کیت تخمک گذاری، میزان هورمون موجود در ادرار خانم ها را اندازه‌گیری و زمان تخمک‌گذاری را مشخص می کند. کیت تخمک گذاری مقدار هورمون جسم زرد یا LH که توسط غده هیپوفیز ترشح می‌شود را اندازه‌گیری می‌کند.در طول چرخه قاعدگی، غده هیپوفیز مقدار کمی هورمون LH‌ ترشح می‌کند. در میانه چرخه قاعدگی سطح این هورمون افزایش پیدا می‌کند. این افزایش هورمون، باعث تخمک‌گذاری می‌شود هنگامی‌که نتیجه کیت تخمک گذاری مثبت باشد، تخمک گذاری در ۲۴ تا ۳۶ ساعت آینده انجام خواهد شد.

بهترین زمان استفاده از کیت تخمک گذاری بین ساعت 10 صبح تا 8 شب می باشد، اما برای اینکه به نتیجه برسید سعی کنید تقریبا در یک زمان مشخص در هر روز این تست را انجام دهید.

مطالعه بیشتر:

کیت تخمک گذاری مثبت،چگونه نتایج آزمایش تخمک گذاری را بخوانیم؟

کیت های تخمک گذاری و مانیتور های بررسی باروری

آیا کیت تخمک گذاری روز دقیق را نشان میدهد؟

منبع: نی نی +