شانس موفقیت در بارداری پس از چهل سالگی

شانس موفقیت در بارداری پس از چهل سالگی

احتمال بارداری خانم چهل ساله ای که از درمان برای باروری کمک می گیرد تا بتواند با تخمک خود بارور شود 25 درصد است

در حالی که این آمار در سن چهل و سه سالگی به 10 درصد و در سن چهل و چهار سالگی به 1/6 درصد کاهش می یابد

منبع: نی نی +