شیر دادن بر اساس نیاز نوزاد

شیر دادن بر اساس نیاز نوزاد

نوزاد معنای گرسنگی را می آموزد و با سیر کردن او به او اطمینان خاطر داده و به او کمک می کنید احساس امنیت بیشتری داشته باشد

منبع: نی نی +