فولیکول ها در سیکل قاعدگی

فولیکول ها در سیکل قاعدگی

در یک سیکل قاعدگی تقریبا 15 الی 20 فولیکول در تخمدان ها در حال رشد هستند

هر دو تخمدان به رشد فولیکول ها کمک می کنند اما در نهایت فقط در یک تخمدان تخمک گذاری رخ می دهد

منبع: نی نی +