شیر دهی در مکان های عمومی

شیر دهی در مکان های عمومی

در صورتی که از شیر دادن به نوزادتان در حضور دیگران یا در مکان های عمومی خجالت می کشید می توانید با استفاده از شالی مناسب این کار را انجام داده

و زمان شیر دهی به نوزادتان را به تاخیر نیندازید

منبع: نی نی +