سیکل قاعدگی

سیکل قاعدگی

در هر ماه یکی از تخمدانها یک تخمک آزاد می کند که این روند به تخمک گذاری معروف است

غده هیپوفیز، تخمدان ها و رحم نقش های اصلی را در سیکل قاعدگی بازی می کنند

منبع: نی نی +