انسداد مجاری شیری

انسداد مجاری شیری

زمانی که شیردهی با شیر آغاز می شود جریان زیاد شیر می تواند در پستان ها باقی بماند که احتمالا به دلیل نادرست به دهان گرفتن نوک پستان توسط نوزاد است

منبع: نی نی +