The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

آیا تزریق داروی بی حسی در زایمان بر نوزاد تاثیر می گذارد؟

تزریق داروی بی حس کننده در زایمان روی فرزندم تاثیر می گذارد؟

 

دکتر سیراندا توروالدسن، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه سیدنی باور دارد:" فواید داروهای بی حس کننده در زایمان با بی حسی اپیدورال بیش از خطراتش است. "

با این وجود، یافته های او و همکارانش نشان داده، تزریق داروهای بی حس کننده با ناتوانی کوتاه مدت در تغذیه نوزاد با شیر مادر مرتبط است."

دکتر توروالدسن معتقد است:" در حالی که اکثر قریب به اتفاق مادرانی که زایمان بدون درد داشته اند با مشکل خاصی در پرستاری از فرزندان شان مواجه نشده اند اما برای از میان بردن مشکلات کوتاه مدت در روزهای نخست زندگی نوزاد بهتر است با پزشک متخصص زنان و زایمان و اطفال مشورت کنند. "

منبع: fitpregnancy