طریقه استفاده از آغوشی

طریقه استفاده از آغوشی

مادران بسیاری به دلیل اینکه ممکن است ساعت های زیادی نوزاد خود را در آغوش بگیرند دچار درد دست بخصوص در ناحیه مچ شوند یکی از بهترین روشها برای نگهداری نوزاد بستن آغوشی است

در این روش هم بدون اینکه فشاری به دست مادر وارد شود می توان نوزاد را شیر دهی کرد،هم روش نگهداری ایمنی است که مادر به راحتی می تواند ضمن مراقبت از نوزاد به انجام امور منزل بپردازد 

منبع: نی نی +