آیا پدر بزرگ و مادربزرگ او را لوس می کنند؟

طبیعی است که پدربزرگ ها و مادربزرگ ها عشق سرشاری به نوه خود داشته باشند که بخواهند بخشی از آنرا با خریدن هدایای فراوان نشان دهند، اما شاید این موضوع که خریدن هدایای سخاوتمندانه ممکن است نوزاد شما را لوس کند شما را نگران کند

منبع: نی نی +