جایگاه سرلاک در رژیم غذایی کودک

خانم دکتر لادن گیاهی در این ویدئو در مورد جایگاه سرلاک در رژیم غذایی کودکان صحبت میکنند، اینکه چه مواقعی از این غذای کمکی استفاده کنیم، چه مواقعی از دادن آن پرهیز کنیم، ترتیب آغاز تغذیه با سرلاک چگونه است و ... 

مطالعه بیشتر:

غذای کودک 4 ماهه شامل چه موادی باید باشد؟

غذای کمکی به نوزاد 9 ماهه و 10 ماهه

منبع: نی نی پلاس