اگر افسردگی پس از زایمان بیشتر شد چه باید کرد؟

افسردگی پس از زایمان یکی از عوارض بارداری و زایمان است که از هر هشت مادر یک مادر از آن رنج می برد 

منبع: نی نی +