The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

شخصیت کودک در بروز بد غذایی موثر است

برخی از والدین برای افزودن مواد غذایی تازه به رژیم غذایی فرزندشان خوراندن مواد غذایی رقیق با شیشه شیر را متوقف می کنند که نتیجه اش بد غذایی آنها است. اما یافته های تازه نشان می دهند، تاثیر شخصیت کودک در بد غذایی او بسیار بیشتر از نوع غذا است.

محققان معتقدند مبارزه کردن با بد غذایی کودک، خطر تشدید شدن این مشکل را افزایش می دهد.

دکتر کامرون مودینگ، استاد مدرسه تغذیه دانشگاه والنسیا و سرپرست این مطالعه گفت:" برخی از نوزادان از هفته های نخست زندگی به مواد غذایی، تغییرات و رویدادهای تازه واکنش مثبت نشان می دهند، در حالی که تعدادی از آنها چنین نیستند. "

او افزود:" اما نتایج تعداد اندکی از بررسی ها نشان داده اند، نوزادان پس از مشاهده و مصرف مواد غذایی تازه واکنش منفی نشان می دهند. "

مودینگ و همکاران اش پس از مطالعه بر روی بیش از 136 نوزادی که در 18 ماهه نخست زندگی مواد غذایی تازه مصرف کردند دریافتند، شخصیت نوزادان تاثیر زیادی بر بد غذایی کودکان می گذارد.

استاد مدرسه تغذیه دانشگاه والنسیا ادامه داد:" والدین نباید از پرخاش کردن فرزندان در نتیجه گرفتن شیشه شیر و افزودن مواد غذایی تازه به رژیم غذایی نا امید شوند. آنها باید کودکان را به پیروی کردن از رژیم غذایی سالم و متنوع عادت دهند. "

یافته های متعدد دانشمندان آمریکایی نیز نشان می دهند، نوزادان و کودکان در نتیجه پیگیری و تلاش های دراز دامن والدین می آموزند مواد غذایی که دوست ندارند را به راحتی بخورند. "

مطالعه بیشتر:

1- فرزندان والدین افسرده بد غذا هستند

2- آموختن مصرف سبزیجات به کودکان بد غذا

منبع: healthday