غربالگری نوزادان - بخش اول

غربالگری نوزادان شامل غربال بیماری هایی است که در دوران بارداری امکان غربالگری و تشخیصشان وجود ندارد بنابراین بعد از تولد نوزاد انجام می شود.

منبع: نی نی پلاس