لاکپشت پارچه ای

آموزش دوخت مرحله به مرحله لاکپشت پارچه ای

وسایل مورد نیاز

تکه پارچه 30X30 سانتی متر ، 5 طرح مختلف( 4 تای آن برای لاک و یک عدد آن برای دم، سر، پا)

دکمه یا مهره، برای چشم ها

نخ کوبلن مشکی

الیاف مناسب برای پر کردن

نخ، سوزن، قیچی، ماژیک مخصوص، چسب، کاغذ

 

مرحله اول:

الگوی قسمت های مختلف لاک پشت را روی کاغذ بکشید. 6 تکه به شکل پنج ضلعی از پارچه های طرح دار ببرید. یکی از پنج ضلعی ها را در مرکز قرار داده و بقیه را مطابق تصویر مماس با هر یک از ضلع های آن قرار دهید و دوخت لبه های بین آن ها را با دقت انجام دهید.

 

مرحله دوم:

تکه هایی را که به شکل پنج ضلعی نصفه بریدید را در محل های مورد نظر قرار دهید. دوخت آن ها را انجام دهید.

مرحله سوم:

الگو پا، دم، سر را روی پارچه های مورد نظر گذاشته و از هر کدام به تعداد مورد نیاز ببرید. تکه های مربوط به پاها، دم را روی هم گذاشته و دوخت آن ها را انجام دهید و قسمتی را مطابق الگو باز بگذارید. آن ها را به رو برگردانید. پاها را پر کنید.

مرحله چهارم:

چشم ها را در محل مناسب روی سردوخته یا بچسبانید. دو تکه مربوط به سر را روی هم گذاشته و دور تا دور آن را با دقت بدوزید. لبه ی کار را به سمت داخل تا کرده و بدوزید. دهان لاک پشت را با نخ کوبلن مشکی روی صورت آن با کوک های مناسب بدوزید. سر را به رو برگردانید و آن را پر کنید.

مرحله پنجم:

دم و پاهای لاک پشت را در محل مناسب داخل لاک قرار داده و دوخت آن را انجام دهید و لبه کار را به سمت داخل تا کرده و بدوزید. قسمت زیر بدن لاک پشت را روی لاک قرار داده و دوخت آن را با دقت انجام دهید. قسمت کوچکی را باز بگذارید. سپس لاک پشت را به رو برگردانید. آن را با الیاف مناسب پر کنید. قسمت باز را بدوزید.

مرحله ششم:

سر لاک پشت را در محل مورد نظر به لاک بدوزید.

 

منبع: نی نی پلاس