خرگوش جورابی

آموزش دوخت عروسک خرگوش جورابی

وسایل مورد نیاز

جوراب: یک عدد، ساق بلند

مهره یا دکمه: برای چشم ها

نخ گلدوزی: آبی/ صورتی روبان: آبی/صورتی

نخ، سوزن، قیچی

ماژیک مخصوص پارچه، قابل پاک کردن

اتو

الیاف مناسب برای پر کردن

 

مرحله اول

جوراب را پشت و رو کنید. قسمت بالای ساق جوراب را با کمک قیچی یا بشکاف، شکافته تا باز شود. جوراب را اتو کنید و آن را طوری قرار دهید تا قسمت پاشنه جوراب رو قرار گیرد. الگو قسمت های مختلف خرگوش را مطابق تصویر روی جوراب بکشید.

 

مرحله دوم

دو لایه جوراب را با سوزن ته گرد به هم وصل کنید. دور تا دور گوش و دست ها را با دقت بدوزید. قسمت های مختلف الگو را با فاصله مناسب از روی جوراب ببرید. دو دایره روی جوراب کشیده و آن ها را ببرید.

مرحله سوم

جوراب و تکه های مختلف بدن خرگوش را به رو برگردانید. گوش ها را با الیاف مناسب تا نزدیک سر پر کنید. صورت را نیز پر کنید و قسمت پاشنه جوراب محل دوخت دهان خرگوش است. قسمت باز صورت را با کوک های مناسب بدوزید. با استفاده از ماژیک مخصوص پارچه دماغ و دهان خرگوش را روی صورت بکشید. با نخ گلدوزی به رنگ آبی و کوک های مناسب دماغ و دهان آن را کامل کنید. محل قرار گرفتن چشم ها را نیز روی صورت مشخص کنید و مهره یا دکمه را در محل مورد نظر بدوزید.

مرحله چهارم

یک دایره در قسمت زیر صورت بکشید و آن را به 12 قسمت تقسیم کرده و نشانه گذاری کنید. یک خط نیز دور تا دور لبه بدن بکشید و آن را نیز به 12 قسمت تقسیم کنید و قسمت بدن و صورت را طبق نشانه ها با کوک های مناسب به هم بدوزید.بدن را نیز با الیاف مناسب پر کنید. دوخت تکه های پا و دم را نیز انجام داده سپس دست ها، پاها، دم را نیز پر کنید و قسمت های باز آن ها را بدوزید.

مرحله پنجم

با نخ گلدوزی و کوک های مناسب پنجه پاها را مطابق تصویر کامل کنید.

مرحله ششم

محل قرار گرفتن دست ها، پاها، دم را مشخص کنید و دوخت آن ها را به بدن خرگوش با دقت انجام دهید. بین گوش های خرگوش نیز چند کوک زده تا کمی به یکدیگر نزدیک شوند. روبان را به دور گوش خرگوش گره یا پاپیون بزنید.

 

منبع: نی نی پلاس