The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

انواع بارداری دو قلویی

بارداری دو قلویی یا چندقلویی به معنای رشد چند جنین به صورت هم زمان در رحم مادر است. این نوع بارداری به دو بخش زیر تقسیم می شود:

- همسان (کاملا شبیه به هم)

- ناهمسان (مثل خواهر و برادر عادی)

با مطالعه این نوشتار با علت بروز بارداری دو یا چندقلویی، مراقبت های پزشکی و عوارض اش آشنا خواهید شد.

انواع بارداری دوقلویی یا چندقلویی

چندقلوهای همسان

از هر 285 دوقلو یک جفت از آنها همسان هستند. دوقلوهای همسان از تقسیم یک تخمک که توسط اسپرم بارور شده ایجاد می شوند. اگر تخمک دوباره تقسیم شود، بارداری چندقلویی اتفاق می افتد. چندقلوهای همسان نیز در موارد زیر یکسان هستند:

  • کروموزوم ها
  • گروه خونی
  • رنگ مو و چشم ها
  • اثر انگشت و پا

لب ها، اندازه و وزن بدن شان می تواند در برخی از مواقع اندکی متفاوت باشد.

چندقلوهای ناهمسان

چندقلوهای ناهمسان پس از بارور شدن دو یا چند تخمک توسط اسپرم های متفاوت به وجود می آیند. این نوزادان، ژن های متفاوتی دارند و تنها وجه مشترک شان 9 ماه زندگی در رحم مادر و 50 درصد دی ان ای است.

 

برخی اوقات، نتیجه باروری دو تخمک مادر توسط اسپرم های دو مرد، تولد دو قلوهایی با مادر مشترک و پدران متفاوت است. این گونه دوقلوهای ناهمسان ناتنی تنها در 25 درصد دی ان ای شان مشترک هستند.

نتیجه بررسی های دراز مدت بر روی والدین چندقلوها نشان می دهد، امتیاز اصلی دو یا چندقلوهای همسان صمیمی بودن شان است. 95 درصد والدینی که در این مطالعه شرکت کرده اند اعلام کردند فرزندان شان دوستان خوبی برای یکدیگر هستند. نتیجه مطالعه پژوهشگران مدرسه پزشکی دانشگاه تورنتو بر روی دوقلوها در هفته چهاردهم بارداری نشان داد، کلیه حرکات آنها هماهنگ است.