ارتقاء مهارت زبانی کودک با داستان خوانی به کمک والدین!

یافته های شورای ادبیات کودکان و انجمن روان شناسی کودک آمریکا نشان می دهند، والدین برای ترویج سواد و تقویت روابط خانوادگی باید روزانه با صدای بلند برای کودکان قصه بخوانند.

دکتر پاملا بیلا، مدیر روان شناسی اطفال بیمارستان مرکزی کودکان نیویورک و سرپرست این مطالعه گفت:" هدف از ارائه این پیشنهاد جلوگیری از بی سواد پرورش یافتن کودکان است. "

او افزود:" آمار سال 2013 که نشان می داد، کمتر از نیمی از والدین آمریکایی برای فرزندان شان قصه می خوانند، تاکنون تغییر نکرده است. ما با انتشار این پیشنهاد تلاش کردیم تا مهارت ارتقاء مهارت زبانی کودک با داستان خوانی به کمک والدین!کودکان فقیری که زیر خطر فقر زندگی می کنند را تا رسیدن به کلاس سوم دبستان افزایش دهیم. "

نتایج بررسی های متخصصان نشان داده، کودکانی که صدای خواندن داستان توسط والدین شان را می شوند بهتر از همسالان شان که چنین نیستند سواد می آموزند. 

منبع: healthday