خواباندن نوزاد

خواباندن نوزاد

چه زمانی نوزاد نیاز به خواب دارد و نشانه های آن چیست؟

از نشانه های خواب آلودگی در نوزاد کج خلقی، تکان دادن بدن و اخلاق کسل کننده است وقتی این نشانه ها را در او دیدید بهترین زمان برای خواباندن نوزاد است...

منبع: نی نی +