زایمان سزارین

زایمان سزارین

زایمان سزارین نوعی عمل جراحی روی شکم و رحم مادر جهت تولد نوزاد میباشد

زایمان سزارین اغلب در مواقع ضروری یا در زمانی انجام می شود که زایمان طبیعی برای مادر یا کودک خطرناک باشد

منبع: نی نی +