فعالیت رشد دهنده

فعالیت رشد دهنده- اسباب بازیهای رشد دهنده

اسباب بازیهایی که از بالای تخت نوزاد آویزان میشوند، او را از نظر دیداری تحریک و تشویق می کنند

اسباب بازیهایی که از بالای تخت نوزاد آویزان میشوند، او را از نظر دیداری تحریک و تشویق می کنند که حرکت اجسام را دنبال کرده و درک فضایی او تقویت شود

منبع: نی نی +