اپیدورال

اپیدورال و بی حسی نخاعی

بی حسی نخاعی و اپیدورال در اغلب زایمان ها استفاده می شود

بی حسی نخاعی و اپیدورال هر دو به کمک تزریق دارو در نزدیکی نخاع انجام میشود کخ موجب بیحسی از ناحیه زیر سینه تا پاها می شود

منبع: نی نی +