معاینه پس از زایمان

معاینه پس از زایمان

حدود شش هفته پس از زایمان، متخصص زنان و زایمان شما را معاینه خواهد کرد

این معاینه برای اطمینان از سلامتی شماست

شما تا شش هفته بعد از زایمان باید بطور کامل بهبود یافته باشید

 

منبع: نی نی +