برنامه ریزی برای زایمان

برنامه ریزی برای زایمان

هدف از برنامه ریزی برای زایمان اینست که شما ترجیح خود را در مورد نحوه ی زایمان به پرستاران خود اعلام کنید

منبع: نی نی +