واکسناسیون نوزاد

واکسناسیون نوزاد

یکی از بخش های مهم در مراقبت های پیشگیرانه برای سلامتی نوزاد ایمن سازی بدن او در برابر بیماری هایی است که امکان دارد در آینده آسیب های جدی به او وارد کند

منبع: نی نی +