کودکانه حرف زدن

کودکانه حرف زدن

صحبت مداوم و پیوسته با نوزاد به پرورش گفتار و مهارتهای ارتباطی او کمک می کند

منبع: نی نی +