سرگرمی چیدن اشیا بر روی هم

سرگرمی چیدن اشیا بر روی هم

چیدن اشیا, بر روی هم هماهنگی چشم و دست را افزایش می دهد

و کودک را به حل معماهای منطقی تشویق کرده و رابطه علت و معلول را در ذهن او تقویت می کند

منبع: نی نی +