خواب نوزاد

خواب نوزاد

تعداد نوزادانی که در طول شب بخوابند بسیار اندک است در حقیقت بیشترین زمانی که ممکن است نوزاد در شب بخوابد حدود 5 ساعت است

منبع: نی نی +