اهمیت تغذیه پس از سقط

اهمیت تغذیه پس از سقط

پس از سقط علاوه بر حمایت احساسی و عاطقی از نظر جسمی نیز باید نیازهای مادر برطرف شود و مواد غذایی مورد نیاز بدن تامین شود

بارداری ناموفق می تواند بدن را بسیار ضعیف کند بنابراین پس از سقط، تغذیه اهمیت بسیاری دارد

منبع: نی نی +