The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

حفظ سلامت دندان های فرزند!

دندان های فرزندتان که درآمده اند شیری هستند و با افزایش سن می افتند تا دندان های دایمی در آیند، اما حفظ سلامت آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. متخصصان انجمن دندان پزشکان آمریکا به والدین توصیه می کنند تا با مطالعه و اجرای موارد زیر سلامت دندان های فرزندان شان را تضمین کنند:

 

- به فرزندتان در جویدن، حرف زدن و لبخند زدن کمک کنید.

- مراجعه به موقع به دندان پزشک، فضای مناسب برای رشد دندان های دائمی را فراهم می کند.

- مراجعه به موقع به دندان پزشک از رشد زود هنگام دندان های دایمی و ایجاد ازدحام در لثه و به هم ریختگی دندان ها جلوگیری می کند.

منبع: healthday