نواحی نرم سر نوزاد (ملاج)

نواحی نرم سر نوزاد (ملاج)

دو ناحیه نرم بین استخوان های جمجمه سر نوزاد ملاج نام دارد، مغز نوزاد با پوسته ضخیمی محافظت می شود اما محافظت از این نقاط نرم بسیار با اهمیت است

منبع: نی نی +