داشتن یک حامی و پشتیبان

داشتن یک حامی و پشتیبان

اگر احساس می کنید دیگر نمی توانید مانند گذشته به راحتی دوش بگیرید یا یک فنجان قهوه بنوشید بدانید تنها شما نیستید که این حس را دارید، نوزادان مهارت خاصی در بیدار کردن شما دارند

در هفته های ابتدایی تولد فرزندتان احتیاج به شخصی دارید که فرزندتان را در آغوش بگیرد، از او مراقبت کند تا شما بتوانید کمی بخوابید و استراحت کنید

منبع: نی نی +