The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

ارتباط میان ضریب هوش کودک و افزایش عمر

یافته های تازه نشان می دهند، میان ضریب هوش بالای کودکان و کاهش خطر مرگ آنها تا پیش از 80 سالگی ارتباط مستقیم وجود دارد.

پژوهشگران بر روی 66 هزار کودک دختر و پسری که در سال 1936 در اسکاتلند و بریتانیا متولد شده اند مطالعه کرده، هوش آنها را در یازده سالگی سنجیدند و آمار مرگ و میرشان در 68 سالگی را بررسی کردند.

محققان اعلام کردند، تاثیر هوش بالا در کودکی تاثیر زیادی بر کاهش خطر بروز بیماری های مختلف - سکته مغزی، بیماری قلبی، سرطان های مرتبط با دود کردن سیگار، بیماری گوارشی، زوال عقل و ... - که منچر به مرگ می شوند می گذارد.

آنها پی بردند، هوش بالا خطر خودکشی کردن مردان در بزرگسالی را کاهش می دهد.

دانشمندان دریافتند، روش زندگی - به خصوص دود کردن سیگار - و ضریب هوشی بالا در کودکی خطر مرگ در بزرگسالی را به شدت کاهش می دهند.

مطالعه بیشتر:

1- شش قدم تا پرورش فرزند خلاق

منبع: medicalnewstoday