پرنده نمدی

پرنده نمدی را با استفاده از دستور زیر مطابق عکس میتوانید درست کنید.

 

وسایل مورد نیاز

تکه پارچه نمدی قهوه ای روشن: 20*20 سانتی متر

تکه پارچه نمدی قهوه ای تیره: 10*10 سانتی متر

تکه پارچه نمدی قرمز: 10*10 سانتی متر

روبان یا نوار ریش ریش(پایپ کلینر) : دو نوار باریک

مهره یا دکمه مشکی: 2 عدد

الیاف مناسب برای پر کردن

نخ، سوزن

روش ساخت

مرحله اول

الگوی قسمت های مختلف را بکشید. الگوی قسمت اصلی بدن را روی پارچه قهوه ای روشن گذاشته و با ماژیک یا مداد الگو را روی پارچه بکشید.( یا با سوزن الگو را به پارچه وصل کنید).

مرحله دوم

بدن پرنده را از روی خط ها ببرید. خط ها داخل بدن قرار می گیرند.

 

مرحله سوم

تکه قرمز مربوط به سینه پرنده را ببرید و مطابق تصویر آن را در جای مورد نظر به بدن پرنده بدوزید.

مرحله چهارم

یک تکه به شکل الماس یا لوزی برای منقار پرنده مطابق الگو از پارچه قهوه ای تیره ببرید. آن را از وسط تا کنید و با کوک های مناسب بالای تکه قرمز در جای مناسب بدوزید.

مرحله پنجم

جای چشم های پرنده را مشخص کرده و دکمه یا مهره مشکی را در محل مورد نظر بدوزید.

مرحله ششم

برای دوخت بدن پرنده از یک طرف صورت شروع کنید و روی پارچه ها به سمت داخل باشد و مطابق تصویردوخت لبه منحنی یا گرد را انجام دهید.

مرحله هفتم

دوخت طرف دیگر صورت را نیز انجام دهید و یک طرف را کامل باز بگذارید.

مرحله هشتم

پرنده را به رو برگردانید و آن را با الیاف مناسب پر کنید و قسمت باز را بدوزید.

مرحله نهم

برای هر کدام از بال ها دو تکه مربوط به آن را روی هم گذاشته و دور تا دور آن را بدوزید سپس بال ها را به دو طرف بدن پرنده بدوزید.

مرحله دهم

برای پاهای پرنده دو تکه باریک از روبان ریش ریش دار ببرید و قسمت انتهای پاها را به صورت W تا کنید. پاها را در محل مناسب زیر بدن پرنده بدوزید.

 

منبع: ماهنامه نی نی +