گربه پاچه ای

آموزش دوخت گربه پاچه ای با استفاده از پارچه و الیاف

وسایل مورد نیاز

تکه پارچه کتان طرح دارنخ، سوزن، قیچی، سوزن ته گردنخ گلدوزی، دو رنگ مختلف، الیاف مناسب برای پر کردن ، کاغذ الگو

مرحله اول: ابتدا پارچه را اتو کنید. الگوی گربه را روی کاغذ بکشید.( اجزای صورت را نیز بکشید.)

مرحله دوم: پارچه را تا کنید، روی آن به سمت داخل باشد. الگو را با فاصله ای مناسب از لبه ی دولا روی پارچه گذاشته و مطابق آن روی پارچه خط بکشید. پارچه را با سوزن ته گرد به هم وصل کنید تا بریدن آن آسان شود.

مرحله سوم: مطابق تصویر با فاصله ای مناسب دور تا دور الگو را ببرید.

مرحله چهارم: دور تا دور کار را بادقت با کوک های محکم بدوزید و قسمتی از پشت بدن گربه را باز بگذارید. در لبه ی پارچه قسمت های منحنی شکاف های کوچکی ایجاد کنید تا کار زیباتر دیده شود.

مرحله پنجم: گربه را به رو برگردانید. لبه ی قسمت باز را به داخل تا کرده و آن را بدوزید.

مرحله ششم: بدن گربه را با الیاف مناسب پرکنید. مطابق الگو محل اجزای صورت گربه را روی آن مشخص کنید.

مرحله هفتم: نخ گلدوزی را چند لا کرده و بینی گربه را به شکل مثلث با کوک های مناسب بدوزید. چشم های گربه و دهان آن را با کوک های ریز و مناسب مطابق الگو با نخ گلدوزی با رنگ متفاوت از بینی کامل کنید. در قسمت پنجه نیز کوک هایی برای زیبایی بیشتر بزنید. قسمت باز را با دقت بدوزید.

منبع: نی نی پلاس