فیل

آموزش دوخت فیل با پارچه کتان طرحدار

وسایل مورد نیاز: تکه پارچه کتان طرح دار برای بدن و سر، تکه پارچه کتان طرح دار برای گوش ها، نخ، سوزن، سوزن ته گرد، قیچی ، روبان برای دم، تکه کوچک پارچه نمدی سفید و آبی برای چشم ها، الیاف مناسب برای پر کردن

مرحله اول: الگوها را کشیده سپس تکه های الگو را روی پارچه های مورد نظر گذاشته و از هر کدام به تعداد مورد نیاز ببرید. 0.5 سانتی متر برای دوخت در نظر بگیرید.تکه های مربوط به گوش را روی هم گذاشته و اتو بزنید تا کاملا صاف شود، روی پارچه ها به سمت داخل باشد. دور تا دور گوش را با دقت بدوزید و قسمت پایین را باز بگذارید. این کار را برای گوش دیگر نیز تکرار کنید. گوش ها را به رو برگردانید. دور تا دور قسمت باز گوش ها، کوک های شل بزنید و در پایان نخ را کشیده تا در پارچه چین ایجاد شود و گوش جمع شود سپس نخ را محکم کنید.

مرحله دوم: مطابق تصویر گوش را با سوزن ته گرد در جای مناسب به بدن فیل وصل کنید. سپس قسمت مربوط به سر فیل را در محل مورد نظر به گوش و بدن فیل وصل کنید، روی پارچه ها به سمت داخل باشد و دوخت این دو تکه را با دقت انجام دهید. طرف دیگر بدن فیل را نیز به همین ترتیب کامل کنید.

مرحله سوم: پارچه سفید نمدی ( به شکل دایره) مربوط به چشم فیل را در جای مناسب بدوزید. دور تا دور آن را کوک بزنید تا کار زیبا دیده شود. دایره آبی چشم را نیز روی آن قرار داده و دوخت را انجام دهید. چشم دیگر را نیز کامل کنید. لبه بالای گوش را تا کرده و با سوزن محکم کنید تا در هنگام دوخت فیل گوش بین درز قرار نگیرد.

مرحله چهارم: روبان سفید را به طول7-6 سانتی متر ببرید و انتهای آن را گره بزنید. و در جای مناسب به پشت بدن فیل بدوزید.

مرحله پنجم: دو تکه فیل را روی هم گذاشته و روی پارچه ها به سمت داخل باشد و با سوزن ته گرد محکم کنید. مطابق الگو دوخت را از محل مورد نظر شروع کرده و دور تا دور کار را با دقت بدوزید. قسمت کوچکی را در بالای بدن فیل به اندازه7-6 سانتی متر باز بگذارید. فیل را به رو برگردانید و آن را با الیاف مناسب پر کنید و در پایان قسمت باز را بدوزید.

 

منبع: نی نی پلاس