مرغ پارچه ای

 

آموزش دوخت عروسک مرغ با پارچه

وسایل مورد نیاز: تکه پارچه کتان طرح دار نخ با رنگ مناسب، قیچی، سوزن، سوزن ته گرد، تکه پارچه نمدی، الیاف مناسب برای پر کردن

مرحله اول: ابتدا تکه های الگو را بکشید. پارچه کتان را تا کرده تا دولا شود. تکه های الگو را روی پارچه گذاشته و مطابق آن ها پارچه را ببرید(الگو بال را یک بار دیگر روی پارچه گذاشته و ببرید). شما باید 2 تکه برای بدن، 4 تکه برای بال ها و 2تکه برای مرغک زیر مرغ داشته باشید که یکی از تکه های مرغک اضافه است و شما یک عدد از آن را لازم دارید. نوک و کاکل مرغ را نیز از پارچه نمدی ببرید.

مرحله دوم: دو تکه مربوط به یک بال را روی هم گذاشته به طوری که روی پارچه به سمت داخل باشد و دور تا دور کار را با فاصله 0.5 سانتی متر از لبه پارچه بدوزید و قسمت کوچکی را باز بگذارید. این کار را برای بال دیگر نیز تکرار کنید. بال ها را به رو برگردانید و قسمت باز را با دقت بدوزید.

مرحله سوم: نوک و کاکل مرغ را با سوزن در محل مناسب به یکی از تکه های مربوط به بدن وصل کنید. تکه دیگر مربوط به بدن را روی آن قرار دهید روی پارچه ها به سمت داخل باشد و آن ها را با سوزن محکم کنید. قسمت پایین بدن مرغ را باز بگذارید که محل دوخت مرغک است. دورتا دور کار را با دقت بدوزید.

مرحله چهارم: در یک طرف بدن مرغ محل قرار گرفتن بال را مشخص کنید. با استفاده از قیچی نوک تیز، شکاف مناسبی در آن نقطه ایجاد کنید، اندازه آن به گونه ای باشد که بتوانید به راحتی مرغ را به رو برگردانید.

مرحله پنجم: تکه مرغک را با سوزن به قسمت باز در زیر بدن مرغ وصل کنید روی پارچه به سمت داخل بدن مرغ باشد و دوخت آن را انجام دهید.

مرحله ششم: مرغ را به رو برگردانید. داخل بدن آن را با الیاف مناسب پر کنید. قسمت باز را بدوزید و نگران دیده شدن آن نباشید چون زیر بال قرار می گیرد. بال ها را به دو طرف بدن مرغ بدوزید.

منبع: نی نی پلاس