لاک پشت جورابی

وسایل مورد نیاز

شما به دو جوراب با رنگ های متفاوت نیاز دارید.

سایز نهایی: 15/5 سانتی متر

روش ساخت

مرحله اول

یکی از جوراب‌ها را از قسمت انگشتان یا پنجه به شکل تخم مرغ برش دهید (البته یک سر برش شما گرد باشد). این قسمت بدن لاک پشت را تشکیل می‌دهد. از پهنای جوراب به طور کامل استفاده کنید.

مرحله دوم

جوراب دیگر را پشت و رو کرده و قسمت ساق جوراب (بالای پاشنه) را ببرید و مطابق تصویر، شکل پاها (دو پا جلو، دوپا عقب)، دم نوک تیز و سر لاک پشت را روی جوراب کشیده و با کوک های محکم یا چرخ خیاطی بدوزید. من برای دوخت از نخ نارنجی رنگ استفاده کردم تا برای شما به خوبی قابل تشخیص باشد.

مرحله سوم

بعد از کامل شدن دوخت، هر تکه را ببرید و یک طرف آن را باز بگذارید و سپس آنها را به رو برگردانید.

مرحله چهارم

دو تکه مربوط به بدن لاک پشت را روی هم بگذارید بطوریکه روی جوراب به داخل باشد و سر لاک پشت را داخل بدن او قرار داده بطوریکه قسمت باز سر در لبه کار قرار گیرد.

مرحله پنجم

با سوزن سر را به بدن لاک پشت وصل کرده و این کار را برای پاها و دم او نیز تکرار کنید.

مرحله ششم

بعد از قرار دادن تمام تکه های بدن لاک پشت در جای خود، بدن لاک پشت را با دقت بدوزید (تمامی لایه ها به هم وصل شوند) البته قسمتی را در یک طرف بدن آن باز بگذارید تا لاک پشت را به رو برگردانید.

مرحله هفتم

با تکه های پارچه یا الیاف مناسب لاک پشت را پر کرده و قسمت باز را بدوزید. چشمهایش را فراموش نکنید، مهره یا دکمه رنگی برای این کار مناسب است.