دایناسور جورابی

وسایل مورد نیاز

باور کنید که این دایناسور های کوچک از جوراب ساخته شده اند!
شما هم می توانید خیلی راحت با پیروی از دستورالعمل ارائه شده این عروسک زیبا را بسازید!
امیدوارم که لذت ببرید و مطمئنا نتیجه کار برای شما راضی کننده خواهد بود.

نکته ای  که باید در نظر بگیرید: از جوراب های نو برای ساخت عروسک استفاده کنید و حتما آنها را قبل از ساخت بشویید.

روش ساخت

مرحله اول

برای ساخت دایناسور یک جوراب انگشتی لازم دارید.

مرحله دوم

جوراب را مطابق تصویر ببرید، قسمت مچ و پنجه جوراب را ببرید تا جوراب به سه قسمت تقسیم شود. قسمت مچ جوراب را از کمی پایین تر برش دهید تا تکه ای با طول 10-8 سانتی متر داشته باشید. دو طرف قسمت میانی جوراب به جز نوک آن را ببرید، لبه های برش گرد باشد تا قسمت باریک دماغ و انتهای بدن دایناسور به خوبی شکل گیرد. قسمت میانی جوراب، بدن دایناسور را تشکیل می دهد.

مرحله سوم

با استفاده از کاتر یک شکاف به طول قسمت پنجه جوراب روی بدن دایناسور ایجاد کنید. پنجه جوراب را داخل آن قرار داده بطوریکه انگشت بزرگ نزدیک به سر دایناسور قرار گیرد.

مرحله چهارم

قسمت مچ جوراب را پشت و رو کنید. مطابق تصویر، 2 دست و 2 پا روی آن بکشید و با دست بدوزید و انتهای آنها را گرد کنید. بطوریکه طول آنها در حدود 2.5 سانتی متر باشد، سپس آنها را بریده و به رو برگردانید.

مرحله پنجم

پنجه جوراب را که در شکاف قرار دادید را از پشت با چرخ خیاطی یا با دست بوسیله کوک های محکم به بدن دایناسور بدوزید.

مرحله ششم

قسمت نوک و انتهای بدن دایناسور را روی هم گذاشته و پاها و دست های دایناسور را در محل های مورد نظر قرار دهید.

مرحله هفتم

قسمت های باز را کاملا بدوزید و قسمت کوچکی از بدن دایناسور را ندوخته باقی بگذارید و او را به رو برگردانید و داخل آن را با الیاف مناسب یا تکه های پارچه پر کنید در پایان قسمت باز را به دقت بدوزید.

مرحله هشتم

چشم های دایناسور را فراموش نکنید و من از دو مهره براق استفاده کردم.