آقا خـرگوشه

وسایل مورد نیاز

2 تکه پارچه مردانه (مانند پارچه کرکی نازک، پارچه کتان پیراهنی)

چرخ خیاطی و لوازم مورد نیاز برای دوخت

اتو

تکه های پارچه یا الیاف مناسب برای پر کردن

نخ گلدوزی

سوزن گلدوزی

نکته: 0/3 سانتی متر برای جای دوخت در نظر بگیرید که در الگوها اعمال شده است.

روش ساخت

مرحله اول

الگو ها را کشیده و آن ها را ببرید. از پارچه پشمی یا نمدی 2 تکه برای بدن، 4 تکه برای دست، 2 تکه برای گوش ببرید. از پارچه کتان یا پیراهنی 2 تکه دیگر برای گوش ببرید.

مرحله دوم

دو تکه مربوط به دست را روی هم گذاشته و با سوزن ته گرد آن ها را به هم وصل کنید به طوری که روی پارچه به سمت داخل باشد و دوخت را با فاصله 0/5 سانتی متر از لبه کار انجام دهید و انتهای آن را باز بگذارید. این کار را برای دو تکه دیگر مربوط به دست نیز انجام دهید. برای دوخت هر گوش تکه های مورد نظر از پارچه کرکی و پیراهنی را روی هم گذاشته و دوخت را انجام دهید و انتهای گوش یا پایین آن را باز بگذارید. 
گوش ها و دست ها را به رو برگردانید.

مرحله سوم

دست ها و گوش ها را با دقت اتو بزنید تا لبه های کار کاملا صاف شوند.

مرحله چهارم

دو تکه مربوط به بدن را روی هم گذاشته و آن ها را با سوزن ته گرد به هم وصل کنید، به طوری که روی کار به سمت داخل باشد. زیر گردن جای قرار گرفتن دست ها را در هر طرف مشخص کنید: به این ترتیب که در حدود 2.5 سانتی متر در یک طرف و 5 سانتی متر در طرف دیگر برای قرار گرفتن دست ها و پر کردن خرگوش باز بگذارید.

مرحله پنجم

دوخت را با فاصله 0/5 سانتی متر از لبه بدن و قسمت پایین شروع کرده و با استفاده از قیچی یک شکاف کوچک در قسمتی که دو پا به هم وصل می شوند ایجاد کنید تا دوخت کاملا صاف و بدون کشیدگی پارچه انجام شود. گوش های خرگوش را از پایین تا کرده تا لبه های گوش در قسمت پایین نزدیک به هم قرار گیرند. سپس گوش ها را در جای مناسب بین دو لایه بدن در قسمت باز سر قرار داده و با سوزن آن را به سر وصل کنید. بنابراین با دوخت سر، گوش ها نیز در جای خود قرار می گیرند. دوخت سر را با دقت انجام دهید.
بدن را به رو برگردانید. بدن و دست ها را پر کنید. دست ها را در قسمت باز بدن وارد کرده و با دقت بدوزید.

مرحله ششم

محل چشم ها و بینی خرگوش را با سوزن روی صورت آن مشخص کنید. با استفاده از نخ به رنگ مناسب و کوک های محکم چشم ها و بینی آن را کامل کنید.