تقویت مهارت زبانی نوزاد با کتاب خوانی والدین!

یافته های تازه نشان می دهند، علی رغم نگرانی والدین درباره جذاب نبودن مطالعه کتاب برای نوزادان، فرزندان به دقت به کتاب خوانی والدین توجه می کنند.

مدرسه پزشکی دانشگاه بیرمنگام معتقدند، کتاب خوانی برای نوزادان، بر ارتقاء مهارت های زبانی و خواندن آنها در سال نخست مقطع دبستان به شدت تاثیر گذار است.

پژوهشگران پس از مطالعه چهار ساله بر روی بیش از 250 مادر و فرزند کتاب خوان دریافتند، مهارت های خواندن و نوشتن این کودکان بسیار بالا است.

آنها یافته های شان - زمان و کیفیت کتاب خوانی والدین و تاثیرش بر نوزادان - را با مهارت های خواندن و نوشتن کودکان در سال ابتدایی مقطع دبستان مقایسه کرده و دریافتند، کتاب خوانی والدین برای نوزادان تاثیر شگرفی بر ارتقاء مهارت های سواد آموزی فرزندان در دوران تحصیل می گذارد.

پروفسور راشل رانگ، استاد رشته روان شناسی کودکان دانشگاه بیرمنگام و سرپرست این مطالعه گفت:" یافته ما به دلیل این که نشان می دهد نوزادان از روزهای اول تولد آموختن را شروع کرده و مهارت های خواندن و نوشتن شان را تقویت می کنند جالب است و روش های فرزند پروری را دگرگون خواهد کرد. "

منبع: نی نی پلاس