The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

شناخت انواع رفلکس های نوزادی یا رفلکس های بدوی

رفلکس های نوزادی یا رفلکس های بدوی، گروهی از پاسخهای خود به خودی عصبی - عضلانی ساده و کلیشه ای هستند که در جنین رسیده یا نوزادان طبیعی بوده ولی در بالغین وجود ندارند و در صورت وجود غیرطبیعی هستند. این رفلکس های در بدو تولد وجود دارند و به تدریج در طی سال اول زندگی مهار می‌شوند.

 

 

رفلکس جستجو کردن (rooting reflex)

نوزاد به کمک این رفلکس منبع غذا را پیدا می‌کند. یعنی اگر گوشه لب نوزاد را به آرامی با انگشت تان تحریک کنید، نوزاد لب پایین خود را در همان سمت پایین می‌آورد و زبانش به سمت عامل محرک، حرکت می‌کند. صورت نوزاد نیز به جهت لمس شده می‌چرخد. شما می‌توانید از این رفلکس برای توجه نوزاد به پستان و شیردادن او استفاده نماید. زیرا وقتی با نوک پستان گونه نوزاد را تحریک نمایید، نوزاد سرش را به سمت پستان می‌چرخاند و شروع به مکیدن می‌کند. این رفلکس از بدو تولد وجود دارد و در 3 تا 4 ماهگی در طی روز و در 7 الی 8 ماهگی در طی شب از بین می‌رود.

 

رفلکس استارتل یا مورو (Moro reflex)

اگر شیر خواری را در وضعیت نیمه قائم قرار دهیم و برای لحظه ای کوتاه زیر سر او را رها کنیم و مجدداً نگاه داریم، شیر خوار دست و پای خود را باز کرده و از بدن دور می‌کند و انگشت شست و اشاره را به صورت c در می‌آورد  و مجدداً دست و پایش را جمع کرده و به بدن نزدیک می‌کند. این رفلکس در ۴-۳ ماهگی از بین می‌رود.  

   

رفلکس چنگ زدن یا گرفتن (Grasping reflex)

اگر انگشت خود را در کف دست شیرخوار قرار دهیم، او برای لحظاتی آن را محکم نگه می‌دارد. این رفلکس بعد از ۳ ماهگی از بین می‌رود و ارادی می‌گردد، این رفلکس در پا نیز وجود دارد یعنی وقتی کف پای نوزاد را لمس کنیم کف پای خود را جمع می‌کند و در ۸ تا ۱۰ ماهگی از بین می‌رود.

 

رفلکس تونیک کردن (tonic neck reflex)

 چنانچه نوزادی را که به پشت خوابیده، سر او را به طور ناگهانی به یک طرف برگردانیم، نوزاد دست و پای سمت چرخش را کاملاً باز کرده و دست و پای مقابل را جمع می‌کند. این رفلکس در ۶-۵ ماهگی ازبین می‌رود.

 

رفلکس راه رفتن یا رقصیدن (dancing reflex or stepping reflex)

اگر زیر بغل نوزاد را گرفته و نوزاد را به حالت قائم در حالت ایستاده قرار دهید، او پاهای خود را مانند گام برداشتن به حرکت در می‌آورد، این رفلکس در دوماهگی ازبین می‌رود.

 

رفلکس برون اندازی (extrusion reflex)

 اگر ماده‌ای بر روی نوک زبان شیر خوار قرار دهید او با تف کردن، آن ماده را به بیرون می‌اندازد، این رفلکس در بدو تولد وجود داشته و تا چهار ماهگی ادامه می‌یابد.

 

رفلکس کف پا (babinsky reflex)

اگر کنار خارجی کف پای نوزاد را با شیء نسبتاً تیز یا ناخن تحریک کنیم، در حالت طبیعی نوزاد شست و سایر انگشتان پای خود را باز می‌کند. این رفلکس بعد از یک سالگی از بین می‌رود.  

 

مطالعه بیشتر:

1- نقطه عطف رشد نوزاد در شش هفتگی

2- تکامل قدرت شنوایی نوزاد

3- کتاب خواندن برای نوزاد

4- شناخت دلابل و روش های درمان نفخ در نوزادان و شیرخواران

 

دیگر مطالب اقدام به بارداری و نکات مهم برای اقدام بارداری صحیح

مطالب دیگر این دسته بندی را می توانید در این بخش مشاهده کنید